Algemene voorwaarden

van der Werff design

E-mailadres: info@vanderwerffdesign.nl
KvK-nummer: 77508025
Btw-identificatienummer: NL003210114B12
IBAN: NL72 ABNA 0872 5345 37

Bezoekadres:                                  
Van der Werff design                                                   
Rotterdamseweg 370 A13           
2629HG                                              
Delft                                                      
Nederland                               

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Van der Werff design uitvoert.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van der Werff design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Van der Werff design en de consument.
 2. De algemene voorwaarden zijn te vinden op vanderwerffdesign.nl/algemenevoorwaarden via de contactpagina.
 3. Voordat er een betaling via de website plaatsvindt gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op deze pagina beschreven staan.
 4. Indien de overeenkomst via de mail wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden ook via de mail aan de consument beschikbaar gesteld. Dit kan worden gedaan door de algemene voorwaarden als bijlage mee te sturen of door een link naar de algemene voorwaarden op de website mee te sturen.
 5. Bij het accepteren van een opdracht via de mail gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van der Werff design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Van der Werff design en de consument.

 2. De algemene voorwaarden zijn te vinden op vanderwerffdesign.nl/termsandconditions via de contactpagina.

 3. Voordat er een betaling via de website plaatsvindt gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op deze pagina beschreven staan.

 4. Indien de overeenkomst via de mail wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden ook via de mail aan de consument beschikbaar gesteld. Dit kan worden gedaan door de algemene voorwaarden als bijlage mee te sturen of door een link naar de algemene voorwaarden op de website mee te sturen.

 5. Bij het accepteren van een opdracht via de mail gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
 1. Een overeenkomst met een consument wordt gesloten nadat Van der Werff design een akkoord heeft gekregen op de prijsopgave. Een akkoord tussen beide partijen kan op 3 manieren tot stand komen:
 • Via de webshop
 • Via de uiteindelijke offerte
 • Via mailcontact
 1. Van der Werff design heeft het recht om een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag  na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, ontvangt hij/zij een retour pakketbon. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 5. De herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd. Er geldt dus geen herroepingsrecht voor op maat gemaakte lampen of andere aanvragen op maat.

 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de terugzending voor zijn rekening.

 7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Van der Werff design.
 1. Vermelde prijzen zijn inclusief 21,00% btw tenzij anders vermeld.

 2. Kortingen en aanbiedingen zijn geldig tot de vastgestelde einddatum.

 3. Verzendkosten zijn in eerste instantie niet bij de prijs inbegrepen. De kosten voor het verzenden van een pakket kunnen verschillen en deze wordt normaliter aan het einde van de bestelling vastgesteld. Deze kosten komen dan bovenop de uiteindelijke prijs.
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 3. Indien Van der Werff design om welke reden dan ook enige schade moet vergoeden zal die vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde.
 1. Op alle geleverde producten die door Van der Werff design zijn vervaardigd hanteren wij de wettelijke garantie.

 2. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid het gevolg is van het zelf installeren van het product.
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. Van der Werff design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Het product zal altijd zo goed mogelijk beschermd worden voor de verzending. Mocht het product fragiel zijn, dan zal Van der Werff design extra voorzorgmaatregelen treffen. Hierbij wordt het product ingepakt in beschermend inpakmateriaal en zal de doos voorzien zijn van een ‘fragiel’ sticker.

 3. Van der Werff design produceert op bestelling. Voor de producten verkocht in de webshop hanteren wij daarom een maximale levertijd van 3 weken.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. Er kan worden gekozen om de producten op te halen of te verzenden via pakketpost.

 6. Zodra er wordt gekozen om de producten op te halen, zal er met Van der Werff design een afspraak moeten worden gemaakt.

 7. De plaats van levering, zodra is gekozen voor verzending, is het adres dat de consument aan Van der Werff design heeft doorgegeven.

 8. Bij levering via pakketpost is Van der Werff design niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van verzendingen.

 9. Verzenden per post is voor risico van de koper. Van der Werff design is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten.
 1. De verschuldigde bedragen voor de consument, te vinden op de prijsopgave, moeten worden voldaan binnen 14 dagen.

 2. De betaalmethode voor het verschuldigde bedrag kan worden voldaan door middel van internetbankieren. Het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan. Na betaling zal het product worden vervaardigd en vervolgens worden verzonden of kan het worden opgehaald.
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.